Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN SKIN SPECIALS


Artikel 1 Definities

1. Skin Specials, gevestigd te Reeuwijk, KvK-nummer 56104863, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Skin Specials.
2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als consument.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod, overeenkomsten en levering van goederen door of namens Skin Specials waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
3. De algemene voorwaarden van de zakelijke consument worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3 Aanbod

1. Indien het aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft, of onder bepaalde voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk vermeld.
2. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.
3. Skin Specials kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de consument redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4. Een aanbod of gedane bestelling vervalt zonder betaling na 1 kalenderdag, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 4 Overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod heeft aanvaard en voldoet aan de gestelde voorwaarden.
2. Skin Specials bevestigt de aanvaarding van het aanbod door een orderbevestiging via de e-mail.
3. Skin Specials zorgt voor een veilige webomgeving en treft passende maatregelen voor elektronische betaling. Gegevens van de consument zullen met technische en organisatorische maatregelen worden beveiligd.
4. Skin Specials kan binnen wettelijke kaders onderzoeken of de consument aan zijn betalingsverplichting kan voldoen. Indien Skin Specials, op basis van dit onderzoek, grond ziet de overeenkomst niet aan te gaan, heeft zij het recht een bestelling te weigeren of aan de uitvoering van de overeenkomst bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 5 Tarieven en betalingen

1. De in het aanbod vermelde prijzen zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten.
2. De in het aanbod vermelde prijzen van de aangeboden producten zullen niet worden verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderde btw tarieven, tenzij de prijzen van de producten zijn gebonden aan schommelingen op de financiële markt waar Skin Specials geen invloed op heeft.
3. Betalingen vinden plaats op het moment dat een aanbod is aanvaard door de consument. Pas na volledige betaling zal de bestelling in behandeling worden genomen en de geschatte levertijd aanvangen.


Artikel 6 Informatieverstrekking consument

1. Consument stelt alle informatie, waaronder verzendgegevens, die voor de uitvoering van de overeenkomst relevant is tijdig beschikbaar aan Skin Specials.
2. Consument staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Skin Specials zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
3. Consument vrijwaart Skin Specials voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.

Artikel 7 Herroepingsrecht

1. Consument heeft een bedenktijd van 14 kalenderdagen om de aankoop van producten te ontbinden. Skin Specials heeft het recht de consument te vragen naar de reden van herroeping, maar consument is niet verplicht een reden op te geven.
2. De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag nadat de consument het product heeft aangekocht.
3. Het herroepingsrecht geldt niet voor diensten of producten anders dan fysieke producten.

Artikel 8 Verplichtingen bij herroeping

1. Consument dient tijdens de bedenktijd zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Het product mag slechts worden geïnspecteerd zoals dat in een winkel toegestaan zou zijn.
2. Waardevermindering van het product door omgang in strijd met het in lid 1 genoemde komt voor rekening van de consument.
3. Skin Specials stuurt na ontvangst van de melding van herroeping een ontvangstbevestiging aan de consument.
4. Skin Specials vergoedt de betalingen van de consument binnen 14 dagen nadat de consument de herroeping kenbaar heeft gemaakt.

Artikel 9 Uitoefening van herroepingsrecht

1. Consument meldt schriftelijk via het modelformulier voor herroeping en binnen de bedenktijd aan Skin Specials dat zij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht.
2. Binnen 14 dagen na de melding zoals genoemd in lid 1 van dit artikel, stuurt de consument het product, in originele staat en verpakking, terug.
3. Producten waarvan de folie is verwijderd en producten die in gebruik zijn genomen kunnen niet worden geretourneerd. Bij twijfel van gebruik wordt om hygiënische redenen het product niet retour genomen.
4. De bewijslast voor juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht komt toe aan de consument.
5. De kosten van het terugzenden van het product komen voor rekening van consument.

Artikel 10 Levering en bezorging

1. Als verzendadres geldt het adres dat de consument heeft opgegeven. Skin Specials is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.
2. Skin Specials is enkel gehouden te leveren in het door haar aangegeven leveringsgebied, zijnde Nederland.
3. Skin Specials steeft ernaar geaccepteerde bestellingen binnen 3 tot 5 werkdagen te verzenden, tenzij een langere termijn is afgesproken.
4. Wanneer de bezorging vertraging heeft, ontvangt de consument hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien de bezorging langer duurt dan 30 kalenderdagen heeft de consument het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Skin Specials zal het bedrag dat de consument heeft betaald binnen 14 kalenderdagen na ontbinding terugbetalen.

Artikel 11 Aansprakelijkheid schade

1. Skin Specials is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
2. Skin Specials is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens consument verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
3. Het gebruik van de door Skin Specials aangeboden producten door consument is op eigen risico.
4. Skin Specials is niet aansprakelijk voor het ontstaan van allergische reacties bij consument.
5. Skin Specials is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het verkeerd gebruik van het product na het geven van advies of verstrekken van een gebruiksaanwijzing.
6. In het geval dat Skin Specials een schadevergoeding verschuldigd is aan consument bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.
7. De consument vrijwaart Skin Specials tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde producten.

Artikel 12 Intellectueel eigendom en auteursrechten

1. De intellectuele eigendomsrechten op het merk, de handelsnaam, ontwerpen en afbeeldingen van Skin Specials berusten bij Skin Specials en mogen zonder toestemming niet worden gebruikt of verveelvoudigd.
2. Het handelen in strijd met het in het lid 1 van dit artikel gestelde, levert een inbreuk op auteursrechten op.
3. Bij inbreuk komt Skin Specials een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
4. Eigendom van door Skin Specials geleverde goederen gaat over op consument wanneer de betaling volledig is voltooid.

Artikel 13 Aanbiedingen en acties

1. Skin Specials kan aanbiedingen en acties aanbieden. Wanneer de termijn van de aanbieding of actie is verstreken, is Skin Specials niet meer verplicht zich aan de bij de actie geldende voorwaarden te houden.
2. Aangeboden kortingen zijn enkel van toepassing wanneer de betaling binnen de gestelde termijn is voldaan. Skin Specials bepaalt te allen tijde of de korting correct is toegepast. In geval van foutieve toepassing behoudt Skin Specials het recht de bestelling te annuleren.

Artikel 14 Klachten en garantie

1. Consument is verplicht om klachten over facturen en/of de geleverde producten binnen 5 werkdagen na het ontstaan van de klacht kenbaar te maken aan Skin Specials.
2. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten over fysieke aankopen uit de webshop aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer de klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het de consument vrij om de klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Artikel 15 Geschilbeslechting

1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Skin Specials is gevestigd.
4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Skin Specials en betrokken derden 12 maanden.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2018 - 2023 Skin Specials Reeuwijk | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel